CHƠN LÝ

CHƠN LÝ

Cập nhật 2012-02-17 15:19:35

Phàm trong việc Ðạo, người chưa thông chơn lý, hoặc chưa tìm ra chơn lý, luận biện tất phải sai lầm, thành ra chơn lý vẫn có một, song mỗi người mỗi do theo kiến thức mình mà thích giải đạo lý khác nhau, vì vậy mới hay xa chánh gốc (chơn ngươn).

Tỉ như bốn ngọn đèn, cũng thì thắp một thứ dầu, cũng thì chung một ánh sáng, mà giọi ra chỗ tỏ, chỗ lờ, chỗ xanh, chỗ đỏ. Ấy cũng bởi ngọn đèn nầy chụp bóng trong, ngọn kia bóng đục, ngọn nọ bóng xanh, ngọn nọ lại bóng đỏ.


Lý luận trong quyển sách "Chơn lý” nầy sở dĩ cũng như một bóng đèn trong bốn bóng tỉ thí trên đó vậy. Tỏ hay lờ, xanh hay đỏ, chỉ nhượng cho cặp mắt tinh đời của quý vị cao nhơn xem lấy.

Chơn thành ngụ ý góp nên lời,
Lý luận dầu ai bắt nhặt lơi.
Lược giải Ðạo Trời nương lẽ chánh,
Biên thành một bổn chút khuyên đời.

[ Chi tiết ]

LỜI DẠY CỦA ĐỨC HỘ PHÁP

LỜI DẠY CỦA ĐỨC HỘ PHÁP

Cập nhật 2012-02-15 10:26:24

ĐỪNG PHÊ BÌNH CÔNG KÍCH.

KHÔNG THẾ GÌ ĐỊNH HÀNH TÀNG NGƯỜI NẦY HAY, NGƯỜI KIA DỞ

[ Chi tiết ]

GIÁO LÝ (TIẾP PHÁP TRƯƠNG VĂN TRÀNG)

GIÁO LÝ (TIẾP PHÁP TRƯƠNG VĂN TRÀNG)

Cập nhật 2012-02-15 10:24:24

Quyển Giáo Lý Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tái bản lần thứ tư nầy, cũng như mấy lần trước, không phải sửa đổi học lý căn bản mà chỉ bổ khuyết những chi tiết thiếu sót, cần cho quyển sách được đầy đủ thêm hơn.

[ Chi tiết ]

LỜI THUYẾT ĐẠO CỦA ĐỨC HỘ PHÁP

LỜI THUYẾT ĐẠO CỦA ĐỨC HỘ PHÁP

Cập nhật 2012-02-15 10:21:27

Những bài Thuyết Ðạo trong quyển sách nầy là lời vàng tiếng ngọc của Ðức Hộ Pháp, một vị Giáo Chủ của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, một bậc vĩ nhân của thế hệ, nên một Ủy Ban sưu tầm và biên tập thành lập có Ðức Thượng Sanh chấp thuận, để xúc tiến việc sưu tầm biên tập và ấn tống các bài Thuyết Ðạo ấy. Nay cuộc sưu tầm và biên tập đã có kết quả mỹ mãn, nên Ủy Ban đem ra ấn tống cho toàn Ðạo được thưởng thức lời vàng tiếng ngọc nói trên.

[ Chi tiết ]

CHÂU  THÂN GIẢI

CHÂU THÂN GIẢI

Cập nhật 2012-02-15 10:20:32

Trong số mấy mươi muôn Ðạo Hữu, tưởng có khi nhiều người cũng rõ thông đạo lý. Song người thì mối Ðạo buộc ràng, kẻ lại gia đình bận bịu, không rảnh rang soạn sách, dịch kinh, để phổ thông đạo lý cho kẻ mới đầu cơ. Cho hay người biết Ðạo thật nhiều, mà kẻ chưa thông chẳng ít.

Mấy vị Giáo Hữu, Giáo Sư không thế nào giảng Ðạo riêng cho mỗi người được. Vì vậy mà có cuốn sách nhỏ nầy, cốt để thay thế cho chư vị ấy mà truyền bá sơ lược chút ít về đạo lý của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, sở dĩ để dìu dắt bước đường kẻ mới đưa chân vào nền Ðạo. Xin khá biết cho.

Sách nầy luận về châu thân, mà do theo đạo lý, lại chia ra làm hai chương: Một chương luận về vật chất, một chương giải về tinh thần.

Muốn luyện Ðạo, trước phải biết mình mà muốn biết mình thì quyển sách này may ra cũng là một bài học vỡ lòng cho người chưa rõ Ðạo. Nhưng không phải như tiểu thuyết mà dễ hiểu, đọc một bài cần phải suy nghĩ một bài, có khi còn phải xem đi xét lại đôi ba phen, nếu đọc sơ qua một bận rồi cho là khó hiểu thì chẳng ích chi, rất uổng công người khổ tâm đặt để.

[ Chi tiết ]

LUẬN ĐẠO VẤN ĐÁP

LUẬN ĐẠO VẤN ĐÁP

Cập nhật 2012-02-15 10:19:08

Trong quyển sách "LUẬN ÐẠO VẤN ÐÁP" nầy, tác giả sắp ra người ngoại Ðạo đến vấn Ðạo một nhà tu theo "Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ". Người cật vấn có ý rõ thông đạo lý thể nào, lời hỏi tuy có chiều nghiêm khắc mà giữ lối thanh tao, nên kẻ hầu đáp vui lòng ứng đối.

Tác giả tài sơ trí siển, biết Ðạo bao nhiêu bày giải bấy nhiêu, mong rằng quyển sách hèn mọn nầy giúp ích trong muôn một cho chư Ðạo Hữu mới nhập môn, cùng phá tan cái màn u ám của kẻ mơ hồ, ấy là sở vọng của tác giả vậy.

[ Chi tiết ]

PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐẠO

PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐẠO

Cập nhật 2012-02-15 10:17:13

Thiết tưởng, Ðạo nào cũng dạy lánh dữ làm lành. Chủ nghĩa mỗi Tôn Giáo thảy đều cao thượng; nhưng nếu người hành đạo không noi theo một phương châm nào cho chánh đáng, tức nhiên Ðạo cao thượng cũng hóa ra như hèn, rồi lâu đời mối Chánh Truyền phải mất.

Tôi vốn không từng viết văn, lẽ không nên làm sách, song nghĩ vì trách nhiệm nặng nề, sở dĩ phải lược lục quyển sách "Phương Châm Hành Ðạo" nầy, mong rằng chư Ðạo Hữu lưỡng phái nam nữ nhứt tâm hành sự theo qui tắc chuẩn thằng, thì rất may mắn cho nền Ðạo, mà lại cũng là một điều hân hạnh cho tôi lắm đó.

 

Mỗi lần thuyết Ðạo, chư vị Thiên Phong cũng nên đem quyển sách nầy ra đọc cho chư Tín Ðồ nghe, rồi giải rành thêm cho mọi người dễ hiểu.

[ Chi tiết ]

GIẢNG ĐẠO YẾU NGÔN

GIẢNG ĐẠO YẾU NGÔN

Cập nhật 2012-02-10 16:14:58

Ít lời lược luận sơ giải mấy bài nầy cốt để giúp ích cho người thiểu học, vắn nghe cạn thấy, đặng rõ chơn-lý của Đạo chút ít, khỏi lòng nghi nan dừng chơn nghỉ bước.


Bởi ít học tôi không dùng lời văn-chương đặng, nên buộc mình phải lấy lời thô-kịch thật-thà, giảng luận ra đây cho hiểu lý Đạo, tôi cũng do cổ-điển mà luận giải, như chỗ nào có sai lầm xin hoan tâm miễn chấp, giúp cho được thiện-mỹ.


Chớ Đạo cao sâu, tôi biết tới đâu xin luận tới đó cho rõ chung về chơn Đạo.

[ Chi tiết ]

  • Trang
  • 1
  • 2
  • Tổng cộng có 18 bài viết, hiển thị trên 2 trang