TỔ CHỨC VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI NHƠN SANH NHÂM THÌN 2012

Cập nhật 2012-09-30 06:41:36

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 1/10/2012)

 Chỉ còn vỏn vẹn 2 tuần nữa thì Đại Hội Nhơn Sanh năm Nhâm Thìn 2012 sẽ được khai mạc trọng thể tại Giảng Đường Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh. Theo luật lệ của Đạo Cao Đài thì cứ 5 năm một lần, Hội Thánh tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh, kế tiếp là Đại Hội Hội Thánh.

Mục đích của Đại Hội Nhơn Sanh là :

1.      Nghe báo cáo việc hành đạo của Hội Thánh trong 5 năm qua và nghe chương trình hành đạo trong 5 năm tới.

2.      Nghe nguyện vọng của Nhơn Sanh đóng góp cho Đại Hội Hội Thánh nhằm phát huy mối Đạo

3.      Thông qua danh sách cầu phong và nghe danh sách cầu thăng

Thành phần Đại biểu Đại Hội Nhơn Sanh gồm có :

1.      Phẩm Lễ Sanh và các phẩm tương đương nam nữ được Hội Thánh bổ nhiệm, đang hành đạo

2.      Chức Việc và Tín Đồ tiêu biểu ở các Họ Đạo do Đại Hội cơ sở công cử hoặc Ban Cai Quản Họ Đạo giới thiệu.

Theo Huấn Lịnh phổ biến của Hội Thánh thì chương trình Đại Hội Nhơn Sanh được diễn ra trong 4 ngày, trong đó 2 ngày đầu được gọi là Họp trù bị (dl. ngày 16 và 17 /10/2012), 2 ngày sau là Họp chính thức (dl. ngày 18 và 19/10/2012). Theo tin tức được biết, sẽ có trên 5000 đại biểu tham dự Đại Hội Nhơn Sanh năm 2012

Thánh phần Ban Tổ Chức Đại Hội Nhơn Sanh và Đại Hội Hội Thánh gồm có :

Trưởng Ban : Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh

Phó Trưởng Ban :

Cải Trạng Lê Minh Khuyên, Phó Chưởng Quản đặc trách Pháp luật Đạo

Phối Sư Thượng Nguyên Thanh, Q. Thượng Chánh Phối Sư

Phối Sư Ngọc Thưởng Thanh, Q. Ngọc Chánh Phối Sư

Giáo Sư Hương Đắt, XLTV. Q. Nữ Chánh Phối Sư

Các Tiểu Ban Chuyên trách, gồm có :

Tiểu Ban văn kiện (nội dung)

Tiểu Ban Nhân Sự

Tiểu Ban Khánh Tiết

Xin xem chi tiết thành phần Ban Tổ Chức và nhiệm vụ của các Tiều Ban theo Huấn Lịnh của Hội Thánh được phổ biến sau đây