THÔNG TRI SỐ 3 CỦA HỘI THÁNH V/V TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Cập nhật 2020-03-27 00:53:22

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 24/03/2020)
 
Vào ngày 02 tháng 3 năm Canh Tý (dl. 24/03/2020), Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tiếp tục ra Thông Tri yêu cầu thực hiện theo Công Văn của Sở Nội Vụ tỉnh Tây Ninh ngày 24/3/2020 về việc “tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh quan”. Công văn này chủ yếu gửi cho tất cả các Tôn giáo trong tỉnh Tây Ninh, đặc biệt trong Điều 2 là “Hướng dẫn các cơ sỡ thờ tự không tổ chức các hoạt động tập trung đông người”.
 
Dù rằng Thông Tri này chỉ áp dụng cho tỉnh Tây Ninh, Hội Thánh vẫn gửi Thông Tri này cho tất cả các Ban Đại Diện, Ban Cai Quản các Họ Đạo trong và ngoài nước để tường và tùy từng địa phương, áp dụng tối đa các phương thức phòng, chống dịch Covid-19.
 
Sau đây là Văn Thư của Sỡ Nội Vụ tỉnh Tây Ninh và chỉ thị của Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh
 
 
 
 
 
THÁNH THẤT CAO LÃNH THI HÀNH NGHIÊM CHỈNH CHỈ THỊ CỦA HỘI THÁNH