THÔNG TRI HỘI THÁNH VỀ ĐẠI HỘI NHƠN SANH NĂM ĐINH DẬU 2017

Cập nhật 2017-02-24 09:45:41

(Tin Hội Thánh Cao Đài TTTN– Ngày 18/02/2017)
 
Thời gian qua mau, đã đến kỳ hạn 5 năm để Hội Thánh phải tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh theo như luật Đạo ấn định, do đó một Thông Tri về việc “Tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh cấp cơ sở Năm Đinh Dậu – 2017” vừa được Hội Thánh ký ngày 16/02/2017 và ban hành cùng ngày. Đây là Thông Tri để tất cả các cơ sở Đạo trong và ngoài nước chuẩn bị tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh cấp cơ sở từ nay cho đến ngày 14/6/2017, nộp hồ sơ cầu phong, cầu thăng, bầu thành phần Đại biều (Nghị viên, Phái viên) để đi dự Đại Hội Nhơn Sanh cấp trung ương tại Tòa Thánh tổ chức vào ngày 21/10/2017 (âl. ngày 2 tháng 9 năm Đinh Dậu), sau ngày Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm Đinh Dậu khoảng 2 tuần lễ.
 
Mục đích của Đại Hội các cơ sở (gồm cả trong và ngoài nước) là :
 
  1. Nghe Báo cáo kết quả việc hành đạo của BCQ Họ Đạo trong 05 năm qua.
  2. Thảo luận, thống nhứt nguyện vọng chính đáng trình lên Đại Hội Nhơn Sanh tại Toà Thánh, để tổng hợp dâng lên Đại Hội Hội Thánh nhằm phát huy mối đạo.
  3. Xem xét biểu quyết thống nhứt thông qua danh sách cầu phong của Chức việc và Đạo hữu công quả và Chức Sắc dự sổ Cầu thăng thường trú tại Họ Đạo.
 
Đính kèm Thông Tri là “Thể lệ Cầu Phong, Cầu Thăng” giải thích chi tiết các thể lệ cho Chức Sắc, Chức Việc và Đạo hữu công quả nam, nữ dự sổ cầu phong, cầu thăng. Xin liệt kê sau đây một vài nguyên tắc chung :
  • Chức việc, Đạo hữu công quả có cấp bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương trỡ lên có công nghiệp hành đạo từ 05 năm trỡ lên được Hội Thánh cho dự Sổ Cầu phong.
  • Chức Sắc và Đạo hữu công quả được Hội Thánh bổ nhiệm, có năng lực và tinh thần phục vụ Đạo trong sáng, có hạnh đức tốt, làm tròn nhiệm vụ của Hội Thánh giao phó, tùy trường hợp sẽ được nâng đỡ dự sổ cầu phong, cầu thăng.
 
Về Thể lệ Chức việc, Đạo hữu công quả nam, nữ dự sổ cầu phong thì :
 
  • Chánh Trị Sự 05 năm công nghiệp trỡ lên
  • Phó Trị Sự và Thông Sự 10 năm công nghiệp trỡ lên (nếu có Văn bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương, công nghiệp từ 05 năm trỡ lên
 
+  Công nghiệp Cầu phong tính đến Đại hội Nhơn sanh,  ngày 02 tháng 09 năm Đinh Dậu  (Dl. Thứ Bảy 21-10-2017).
 
Riêng đối với Chức Sắc nam, nữ dự sổ cầu thăng thì :
* Phẩm Lễ sanh, Giáo hữu và các phẩm tương đương nam nữ hành chánh đạo tại Tòa Thánh hay địa phương được dự sổ cầu thăng nhứt phẩm, nếu hội đủ điều kiện và công nghiệp hành đạo như sau :
- Phương diện hạnh đức (thực hiện lối sống lành mạnh, tốt đời, đẹp đạo).
- Trình độ học thức (có khả năng thực hiện chu đáo các việc được Hội Thánh giao).
- Tinh thần phục vụ Đạo và phục vụ xã hội.
- 05 năm công nghiệp hành đạo trở lên không gián đoạn, trong đó được bổ nhiệm hành đạo tại địa phương tròn nhiệm vụ từ 01 nhiệm kỳ 03 năm trở lên.
- Giữ trường chay.
 
* Thời gian tính công nghiệp dự sổ cầu phong, cầu thăng của mỗi đương sự Hội Thánh sẽ căn cứ vào Thánh lịnh, Đạo lịnh, Huấn lịnh, Tờ bổ nhiệm, Biên bản bàn giao nhiệm vụ hoặc văn kiện bổ dụng của Hội Thánh bổ nhiệm hành đạo tại Trung ương Tòa Thánh hoặc tại các địa phương.
+  Công nghiệp Cầu thăng tính đến Đại hội Hội Thánh, ngày 20 tháng 10 năm Đinh Dậu (Dl.Thứ năm 07-12-2017).
 
Đặc biệt có một điểm cần chú ý là trong phần “Những Nguyên Tắc Chung” về thể lệ cầu phong, cầu thăng, thì : “Chức sắc, Chức việc thuộc các tỉnh Miền Bắc và nước ngoài xin dự sổ cầu phong, cầu thăng tùy trường hợp sẽ được nâng đỡ.”
 
Như vậy, đối với các cơ sỡ Đạo tại hải ngoại, Quý vị Chức Việc nam, nữ (Chánh Trị Sự có 5 năm công nghiệp, Phó Trị Sự , Thông Sự và Đạo hữu công quả 10 năm công nghiệp (05 năm nếu có văn bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông trỡ lên), đều có thể xin dự sổ cầu phong lên Lễ Sanh. Đặc biệt, lần đầu tiên Hải Ngoại sẽ tổ chức một Đại Hội Nhơn Sanh Hải Ngoại tại miền Nam California, được dự trù vào dịp Lễ Độc Lập của Hoa Kỳ. Địa điểm và chi tiết về Đại Hội này sẽ được thông báo sau.
 
Muốn biết chi tiết để lập hồ sơ xin cầu phong, cầu thăng, xin liên lạc với Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh (Trần Quang Cảnh), Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh tại Hải Ngoại, theo địa chỉ email : trancanh@yahoo.com .
 
Xin xem chi tiết sau đây về Thông Tri của Hội Thánh và Thể lệ cầu phong, cầu thăng.