• Trang chủ
  • Thông tri Hội Thánh
  • THÔNG TRI HỘI THÁNH BẮT THĂM BỔ NHIỆM CHỨC SẮC BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH, CAI QUẢN VÀ PHÓ CAI QUẢN CÁC HỌ ĐẠO

THÔNG TRI HỘI THÁNH BẮT THĂM BỔ NHIỆM CHỨC SẮC BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH, CAI QUẢN VÀ PHÓ CAI QUẢN CÁC HỌ ĐẠO

Cập nhật 2023-07-02 06:17:19

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 30/6/2023
Vào ngày 30/6/2023, Văn Phòng Ngọc Chánh Phối Sư vừa ra Thông Tri về việc tổ chức bắt thăm bổ nhiệm Chức Sắc đảm nhiệm Ban Đại Diện Hội Thánh, Cai Quản, Phó Cai Quản các Họ Đạo.
Xin xem chi tiết Thông Tri dưới đây: