THÔNG TIN V/V TÁI TỔ CHỨC CÁC KHÓA HẠNH ĐƯỜNG TẠI HỘI THÁNH

Cập nhật 2012-02-15 10:07:24

Vào ngày 16-04-2011 vừa qua, Hội Thánh đã ban hành Huấn Lịnh số 131-86/HT-HL về việc tái tổ chức các Khóa Hạnh Đường để bồi dưỡng năng lực hành đạo cho Chức Sắc đang được Hội Thánh bổ dụng tại các địa phương. Giới học viên tham dự sẽ  gồm quý Chức Sắc nam, nữ, từ phẩm Lễ Sanh đến Giáo Hữu, và tương đương.

 

Mỗi khóa học kéo dài 45 ngày, học ngày 2 buổi, mỗi buổi 2 giờ. Mãn khóa sẽ có một kỳ thi tốt nghiệp. Các môn học gồm có phần Giáo Lý, Hành Chánh Đạo, Nghi lễ và Luật pháp Nhà Nước. Ban Giảng Huấn Khóa Hạnh Đường gồm 3 vị Chức Sắc : Giáo Sư Ngọc Nhơn Thanh (Nguyễn Trung Nhơn), hiện giữ chức vụ Quyền Thượng Thống Học Viện kiêm Giám Đốc Hạnh Đường, Giáo Sư Ngọc Hồng Thanh (Lê Phương Hồng), hiện giữ chức vụ Tổng Quản Văn Phòng Ngọc Chánh Phối Sư, và Giáo Sư Thái Côn Thanh (Bùi Văn Côn), hiện giữ chức vụ Tồng Quản Văn Phòng Thái Chánh Phối Sư.


Đây là một tin tức đạo sự khá quan trọng, vì từ hơn 37 năm qua, theo lời Giáo Sư Thương Minh Thanh, Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh tại Thành Phố HCM cho biết, thì khóa hạnh đường cuối cùng của Hội Thánh được tổ chức vào năm 1974, gọi là khóa “Cao Đẳng Hạnh Đường”.


Cũng từ Tòa Thánh Tây Ninh, khóa Hạnh Đường đầu tiên sẽ được khai giảng vào ngày 24/05/2011 tới đây, tại cơ sở Hạnh Đường thuộc Tòa Thánh Tây Ninh (kế Nữ Đầu Sư Đường), và sau này, sẽ có nhiều khóa Hạnh đường khác sẽ được tổ chức tiếp theo. Riêng, kỳ khai giảng này, ưu tiên dành cho phẩm Giáo Hữu, nhưng cũng có một số Lễ Sanh hiện đang giữ quyền Cai Quản các cơ sở Đạo cũng sẽ được tham dự. Dự trù Khóa 1 sẽ có khoảng từ 150-170 học viên nam nữ thụ huấn.


Ban Biên Tập chúng tôi sẽ làm phóng sự Khóa Hạnh Đường vào ngày 24/05/2011 tới, xin quý đồng đạo theo dõi tại đây.


"Xin bấm vào đây để xem tờ Huấn Lịnh của Hội Thánh"