TÁN TỤNG CÔNG ĐỨC DIÊU TRÌ KIM MẪU

Cập nhật 2012-02-15 10:14:20

Tán Tụng Công Đức Diêu Trì Kim Mẫu

( Giọng Nam Ai )


 

Kể từ hỗn độn sơ khai ,

Chí Tôn hạ chỉ trước đài Linh Tiêu .

Lưỡng nghi phân khí hư vô ,

 

Diêu Trì Kim Mẫu nung lò hóa sanh .

Âm dương biến tạo chơn thần ,

 

Lo cho nhơn vật về phần hữu vi .

Mớm cơm vú sữa cũng tay ,

Dưỡng sanh đùm bọc với tài chí công .

Xét vì nhơn vật lẽ đồng ,

Chắt chiu hằng để trọn lòng chung thương .

Chí mong hòa hảo Âm dương ,

Thuận căn theo lối bước đường vẹn chơn .

Mẫu nghi hằng giữ lòng đơn ,

Mảng lo cho trẻ đặng toàn mảnh thân .

Riêng thương Kim Mẫu khóc thầm ,

Biển trần thấy trẻ lạc lầm bấy lâu .

Đôi phen Mẹ luống ưu sầu ,

Cũng vì tà mị dẫn đường con thương .

Đỉnh chung là miếng treo gương ,

Khiến nên trẻ dại lạc đường quên ngôi .

Ngọt ngon trẻ nhiễm mến mùi ,

Trẻ nào có biết khúc nôi đoạn trường .

Ngồi trông con đặng phi thường ,

Mẹ đem con đến tận đường hằng sanh .

Xưa con không thấu cội nhành ,

Vì đường Đạo bế biệt cành hoa rơi .

Từ con cách mẹ phương Trời ,

Trầm luân khổ hải chơi vơi sóng trần .

Dầu thương nhắm mắt đưa chơn .

Giờ nay gặp lối nghiệt trần giảm tiêu .

Ngọc Hư định phép cũng nhiều ,

Phái Vàng mẹ lãnh dắt dìu con thơ .

Trước kia trẻ vẫn mịt mờ ,

Từ đây mới hẳn ơn nhờ Mẫu Nghi .

Đắc truyền mai mối Tam Kỳ ,

Dưới tay cậy có Diêu Trì Cửu Nương ,

Chín cô đã sẵn lòng thương ,

Mê tân độ chúng bườm trương thoát vòng .

Lục Nương phất phướn truy hồn ,

Tang thương nay lúc bảo tồn chúng sanh .

Bát Nương thật đấng chí linh ,

Cùng chung giáo hóa ân cần lo âu .

Thất Nương khêu đuốc Đạo đầu ,

Nhờ Người gội ánh nhiệm mầu huyền vi .

Môn sanh thiện niệm hằng ngày ,

Cúi xin Kim Mẫu muôn loài cứu ương .

Đệ đầu khấu bái Nương Nương ,

Nén hương đạm bạc xin thương chứng lòng .

 

Các tin khác