• Trang chủ
  • Tin tức đạo sự
  • LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUY THIÊN CỦA ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG, QUÝ ĐẦU SƯ, CHỨC SẮC HÀNG THÁNH NAM NỮ - NĂM QUÝ MÃO 2023

LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUY THIÊN CỦA ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG, QUÝ ĐẦU SƯ, CHỨC SẮC HÀNG THÁNH NAM NỮ - NĂM QUÝ MÃO 2023

Cập nhật 2023-11-28 15:46:36

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 25/11/2023 – Hình ảnh và tường thuật của Hữu Lợi, Hoàng Thanh, Minh Hiếu, Hoàng Thành)
 
Theo thông lệ hằng năm, Hội Thánh tổ chức Lễ Kỷ niệm Hội ngày Quy Thiên của Đức Quyền Giáo Tông, quý Đầu sư, Chức sắc hàng Thánh nam, nữ tại Tòa Thánh Tây Ninh nhơn ngày đăng Tiên của Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt – vị Anh Cả của nền Đại Đạo (ngày 13/10 Giáp Tuất 1934).
 
Những diễn tiến của cuộc lễ năm nay được ghi nhận như sau:
 
Ngày 12/10 năm Quý Mão (Dl. 24/11/2023) 
 
Từ lúc 08 giờ sáng ngày 12/10 Quý Mão, Lễ viện sắp đặt bàn nghi đặt tại tầng dưới Giáo Tông Đường. 
 
Cũng trong buổi sáng, các Văn phòng Chánh Phối sư, Cửu viện nam nữ, các bộ phận trực thuộc Cửu Viện, quý Ban Đại diện Hội Thánh các tỉnh/thành phố & Hải Ngoại, cùng các Ban Cai quản Họ đạo và bổn đạo nam nữ tấp nập dâng các mâm lễ phẩm, hoa tươi và bánh trái được sắp đặt trước bàn nghi nơi Giáo Tông Đường và Báo Ân Từ.
 
Hồi 14 giờ, Đại huynh Quyền Ngọc Chánh Phối sư cùng Trưởng huynh Quyền Thượng Thống Lễ viện cung thỉnh Bửu ảnh Đức Quyền Giáo Tông từ Giáo Tông Đường đến Đền Thánh bái lễ, sau đó an vị tại bàn nghi đặt nơi Chánh điện.
 
Thời cúng Dậu thời (18 giờ) tại Đền Thánh và Báo Ân Từ có đông đảo bổn đạo dự cúng, thọ kinh Di Lạc Chơn Kinh và kinh Cứu khổ.
 
Lúc 19 giờ, hoà tấu nhạc trước bàn nghi Giáo Tông Đường, có Ngài Đầu sư Thượng Tám Thanh, Chưởng quản Hội Thánh, chư Chức sắc Hội Thánh cùng Chức việc và đồng đạo tề tựu nơi Giáo Tông hầu hai bên nam tả, nữ hữu. Buổi hoà tấu nhạc kết thúc vào lúc 20 giờ. 
 
Ngày 13 tháng 10 năm Quý Mão (Dl. 25/11/2023)
 
Tý thời (00 giờ), Hội Thánh thiết lễ cúng Tiểu đàn tại Đền Thánh. Ngài Đầu sư Thượng Tám Thanh, Chưởng quản Hội Thánh dâng Sớ cầu nguyện. Chức sắc, Chức việc và đồng đạo nam nữ dự cúng ước lượng 1000 người.
 
Lúc 07 giờ sáng, Ngài Đầu sư Chưởng quản Hội Thánh, chư Chức sắc Cửu viện nam nữ, Chức sắc, nhân viên công quả Nội Ô Toà Thánh, quý Chức sắc Ban Đại diện Hội Thánh các tỉnh/thành phố, Chức sắc, Chức việc các Họ đạo cùng bổn đạo nam nữ, hơn 1000 người… tề tựu trước Đền Thánh và dàn hầu hai bên Đại lộ Phạm Hộ Pháp để cung nghinh Bửu ảnh Đức Quyền Giáo Tông từ nơi Chánh Điện Đền Thánh đến Báo Ân Từ đặt nơi bàn linh. 
 
Lễ tế điện nơi Báo Ân Từ bắt đầu lúc 07 giờ 30 và được cử hành theo thông lệ: sau phần khởi nhạc, điện tuần hương là ba tuần dâng hoa, rượu và trà, Giáo nhi và Đồng nhi thài 03 tuần thài hiến lễ Đức Quyền Giáo Tông.
 
Kết thúc lễ tế điện vào lúc 08 giờ 45 sáng cùng ngày. Chức sắc và đồng đạo tuần tự bái lễ trước bàn linh và dâng lời cầu nguyện lên Đức Quyền Giáo Tông, quý Đầu Sư và Chức sắc hàng Thánh nam nữ.
 
Sau đó, Hội Thánh cung thỉnh Bửu ảnh Đức Quyền Giáo Tông về Đền Thánh bái lễ và về an vị nơi Giáo Tông Đường.
 
Buổi lễ kết thúc vào lúc 09 giờ 15 phút sáng ngày 13 tháng 10.
 
Được biết, nhơn kỷ niệm ngày Quy Thiên của Đức Quyền Giáo Tông, hằng năm vào ngày 14 tháng 10 âm lịch, tại Phủ thờ Đức Quyền Giáo Tông và Lê Phủ Từ (tỉnh Tây Ninh) có thiết tiệc khoản đãi Chức sắc Hội Thánh và quý đồng đạo thập phương.
 
 
HÌNH ẢNH CHUẨN BỊ CHO BUỔI LỄ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HÌNH ẢNH BUỔI HÒA TẤU NHẠC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HÌNH ẢNH LỄ CÚNG TIỂU ĐÀN TẠI ĐỀN THÁNH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HÌNH ẢNH LỄ RƯỚC BỬU ẢNH ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HÌNH ẢNH LỄ CÚNG TẠI PHỦ THỜ ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG
VÀ TẠI LÊ PHỦ TỪ