LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN QUÝ CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ĐÀI NĂM TÂN SỬU 2021

Cập nhật 2021-05-24 01:25:16

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 22/5/2021 – Hình ảnh và tường thuật của Caodai TV)
 
Vào ngày mùng 10 tháng 4 năm Tân Sửu (Dl. 21/05/2021), Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tổ chức Lễ Kỷ Niệm Hội Ngày Qui Thiên của Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Phẩm, Đức Thượng Sanh và Quý Thời Quân Hiệp Thiên Đài tại Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh.
 
Theo chương trình Hội Thánh đã ấn định từ trước, ngày mùng 09 tháng 4 năm Tân Sửu (Dl. 20/05/2021) diễn ra buổi hòa tấu cổ nhạc hiến lễ trước bàn nghi tại Hộ Pháp Đường. Tại đây, Lễ viện đã sắp đặt chu đáo các mâm tế quả phẩm, túc trực nhang đèn và trầm hương. Đúng 19 giờ, các nhân viên ban nhạc bắt đầu trỗi nhạc hòa tấu hiến lễ, đông đủ Chức sắc hầu lễ hai bên tả hữu. Bên dưới sân và tầng trệt của Hộ Pháp Đường, chư tín đồ lần lượt vào bái lễ và cầu nguyện. Đến 20 giờ 15, buổi hòa đờn kết thúc.
 
Vào Tý thời, ngày mùng 10 tháng 4 Tân Sửu (Dl. 21/05/2021), Hội Thánh cử hành lễ cúng Tiểu đàn tại Đền Thánh do Ngài Đầu sư Chưởng quản Hội Thánh dâng sớ.
 
Vào lúc 07 giờ sáng cùng ngày, Ngài Đầu Sư Chưởng quản Hội Thánh cùng chư Chức sắc Thiên phong, Chức việc, đồng đạo và đồng nhi nam nữ tề tựu trước Đền Thánh để cung nghinh Bửu ảnh Đức Hộ Pháp từ Đền Thánh đến Báo Ân Từ hành lễ cúng tế điện. Buổi rước Bửu ảnh được cử hành trang trọng với đầy đủ nghi thức gồm có: cờ Đạo, bảng Đạo, dàn hầu bát bửu, bàn hương án, lộng tàng, Lễ hầu, Long Mã, dàn trống quan và nhạc sắc tộc Tần nhơn, Tà mun.
 
Sau khi rước Bửu ảnh Đức Hộ Pháp đến an vị giữa đại điện Báo Ân Từ, Hội Thánh hành lễ cúng tế điện. Nơi nội nghi do Phối sư Thái Côn Thanh – Qu. Thái Chánh Phối sư, TM. Qu. Thượng Chánh Phối sư và Phối sư Hương Đắt – Qu. Nữ Chánh Phối sư quỳ dâng lễ. Chư vị Lễ sĩ phái Thái đăng điện tuần tự dâng từng hương, hoa, rượu và trà; các vị giáo nhi lần lượt thài 03 bài thi Kỷ niệm Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Phẩm, Đức Thượng Sanh, sau cùng là Hỗn Ngươn Kinh.
 
Lễ cúng tế điện kết thúc, quý Chức sắc, Chức việc và đạo hữu nam nữ tuần tự bái lễ và cầu nguyện trước bàn hương án. Sau đó, Hội Thánh và toàn đạo cung nghinh Bửu ảnh Đức Hộ Pháp trở về an vị nơi Đền Thánh.
 
Buổi lễ kết thúc vào lúc 09 giờ 30 sáng cùng ngày.
 
Vì tình hình dịch COVID-19, Hội Thánh đã áp dụng các biện pháp ngừa dịch, do đó tổ chức buổi lễ theo đúng qui định luật pháp nhưng không kém phần trang trọng.
 
Sau đây là số hình ảnh buổi hòa đơn và lễ rước Bửu ảnh tại Đền Thánh:
 
 
 
 
 
HÒA TẤU NHẠC TRƯỚC BÀN NGHI TẠI HỘ PHÁP ĐƯỜNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LỄ RƯỚC BỬU ẢNH ĐỨC HỘ PHÁP