ĐẠI HỘI NHƠN SANH NĂM NHÂM THÌN 2012

Cập nhật 2012-03-20 20:27:15

Thời gian qua mau, đã đến kỳ hạn 5 năm để Hội Thánh phải tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh theo như luật Đạo ấn định, do đó một Thông Tri về việc “Tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh cấp cơ sở Năm Nhâm Thìn – 2012” vừa được Hội Thánh ký ngày 10/03/2012 và ban hành ngày 12/03/2012. Đây là Thông Tri để tất cả các cơ sở Đạo trong và ngoài nước chuẩn  bị tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh cấp cơ sở từ nay cho đến ngày 10/5/2012, nộp hồ sơ cầu phong, cầu thăng , bầu thành phần Đại biểu (Nghị viên, Phái viên) để đi dự Đại Hội Nhơn Sanh cấp trung ương tại Tòa Thánh tổ chức vào ngày 16/10/2012, sau ngày Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm Nhâm Thìn khoảng 2 tuần lễ.

Mục đích của Đại Hội các cơ sở (gồm cả trong và ngoài nước) là :

  1. Nghe Báo cáo kết quả việc hành đạo của BCQ Họ Đạo trong 05 năm qua.
  2. Thảo luận, thống nhứt dâng nguyện vọng chính đáng lên Đại Hội Nhơn Sanh tại Toà Thánh, để tổng hợp dâng lên Đại Hội Hội Thánh nhằm phát huy mối đạo.
  3. Xem xét thông qua danh sách cầu phong của Chức việc và Đạo hữu công quả và Chức Sắc dự sổ Cầu thăng thường trú tại Họ Đạo.

Đính kèm Thông Tri là “Thể lệ Cầu Phong, Cầu Thăng” giải thích chi tiết các thể lệ cho Chức Sắc, Chức Việc và Đạo hữu công quả nam, nữ dự sổ cầu phong, cầu thăng. Đại khái, đối với Chức Việc và Đạo hữu công quả nam, nữ xin dự sổ cầu phong thì :

- Chánh trị sự 5 năm công nghiệp trở lên.

- Phó trị sự và Thông sự 10 năm công nghiệp trở lên.

- Đạo hữu công quả các cơ sở Nội Ô, nhân viên bảo vệ Trật tự Nghi lễ, Trật tự Nội Ô 10 năm công nghiệp trở lên.

- Đầu Phòng văn Khoa mục 5 năm công nghiệp trở lên.

- Lễ sĩ, Nhạc sĩ, Giáo nhi khoa mục 05 năm công nghiệp trở lên và phải có 01 lượt đi huấn nghiệp tại các Họ Đạo, căn cứ vào Huấn lịnh công nhận và văn kiện bổ dụng, giấy xác nhận làm tròn nhiệm vụ của BCQ Họ Đạo nơi huấn nghiệp.

+  Công nghiệp Cầu phong tính đến Đại hội Nhơn  sanh,  ngày 02 tháng 09 năm Nhâm Thìn  (Dl. 16-10-2012).

Riêng đối với Chức Sắc nam, nữ dự sổ cầu thăng thì :

* Phẩm Lễ sanh, Giáo hữu và các phẩm tương đương nam nữ hành chánh đạo tại Tòa Thánh hay địa phương được dự sổ cầu thăng nhứt phẩm, nếu hội đủ điều kiện và công nghiệp hành đạo như sau :

- Phương diện hạnh đức (thực hiện lối sống lành mạnh, tốt đời, đẹp đạo).

- Trình độ văn hóa (có khả năng thực hiện chu đáo các việc được Hội Thánh giao).

- Tinh thần phục vụ Đạo, phục vụ xã hội.

- Khả năng giáo hóa nhơn sanh (có năng lực giáo dục tín đồ trong địa bàn trách nhiệm được chu đáo).

- Có cấp bằng Tốt nghiệp Hạnh đường do Hội Thánh cấp.

- Có Chứng chỉ dự khóa An ninh quốc phòng do địa phương tổ chức.

- 05 năm công nghiệp hành đạo trở lên không gián đoạn, trong đó được bổ nhiệm hành đạo tại địa phương tròn nhiệm vụ từ 01 nhiệm kỳ 03 năm trở lên.

- Giữ trường chay.

- Không vi phạm Luật Đạo, Luật Đời.

- Tờ khai lai lịch công nghiệp hành đạo.

- Tờ khai Sơ yếu lý lịch do Chính quyền Xã, Phường , Thị trấn xác nhận.

* Chức sắc nam, nữ từ hàng phẩm Giáo sư và tương đương trở lên, công nghiệp hành đạo không gián đoạn từ 05 năm trở lên (hồ sơ được miễn nộp cấp bằng tốt nghiệp Hạnh Đường).

[Lễ sanh, Giáo hữu, được miễn hành đạo địa phương nếu đã đảm trách những chức vụ chuyên trách do Hội Thánh qui định. Trường hợp không đi hành đạo địa phương thì phẩm Lễ sanh, Giáo hữu phải đủ 10 năm công nghiệp (theo qui định của Hội Thánh trước đây), trường hợp các vị Chức sắc làm đầu, cấp Trưởng và cấp Phó các bộ phận tại Nội Ô Tòa Thánh (do Hội Thánh bổ dụng), được kể như Chức sắc hành đạo địa phương, các Chức sắc lập Sở Sản Xuất tự túc phải có đủ 10 năm công nghiệp trở lên.]

* Thời gian tính công nghiệp dự sổ cầu phong, cầu thăng của mỗi đương sự Hội Thánh sẽ căn cứ vào Thánh lịnh, Đạo lịnh, Huấn lịnh, Tờ bổ nhiệm, Biên bản bàn giao nhiệm vụ hoặc văn kiện bổ dụng của Hội Thánh bổ nhiệm hành đạo tại Trung ương Tòa Thánh hoặc tại các địa phương :

+  Công nghiệp Cầu thăng tính đến Đại hội Hội Thánh, ngày 20 tháng 10 năm Nhâm Thìn (Dl. 03-12-2012).  

Đặc biệt có một điểm cần chú ý là trong phần “Những Nguyên Tắc Chung” về thể lệ cầu phong, cầu thăng, thì : “Chức sắc, Chức việc thuộc các tỉnh Miền Bắc và ngoài nước xin dự sổ cầu phong, cầu thăng tùy trường hợp sẽ được nâng đỡ.” 

Như vậy, đối với các cơ sở Đạo tại hải ngoại, Quý vị Chức Việc nam, nữ (Chánh Trị Sự có 5 năm công nghiệp, Phó Trị Sự và Thông Sự 10 năm công nghiệp, Đạo hữu có công quả đặc biệt trên 10 năm) đều có thể xin dự sổ cầu phong lên Lễ Sanh. Muốn biết chi tiết để lập hồ sơ, xin liên lạc với Lễ Sanh Ngọc Cảnh Thanh (Trần Quang Cảnh) ở California theo địa chỉ email : trancanh@yahoo.com .

Xin xem chi tiết sau đây về Thông Tri của Hội Thánh và Thể lệ cầu phong, cầu thăng. Xin bấm vào  đây : Dai Hoi Nhon Sanh 2012 TTri_Website