ĐẠI HỘI NHƠN SANH NĂM NHÂM DẦN 2022 TẠI TÒA THÁNH TÂY NINH

Cập nhật 2022-10-24 23:44:48

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 29/09/2022 – Hình ảnh của CaodaiTV)
 
Thực hiện theo Huấn lịnh số 41/97-HT-HL ngày 20/08 Nhâm Dần về khai Đại hội Nhơn sanh và Chương trình Đại hội Nhơn sanh năm Nhâm Dần – 2022 do Hội Thánh ban hành, Ban Tổ chức Đại hội gởi Thơ mời đến các Đại biểu đương nhiên, Nghị viên, Phái viên ở các Họ đạo, các Ban Nghi lễ địa phương về dự Đại hội Nhơn sanh tại Giảng Đường Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh.
 
Từ chiều ngày 28 tháng 8 Nhâm Dần, các Đại biểu Nhơn sanh từ các Họ đạo miền Bắc, miền Trung và một số Họ đạo miền Đông, miền Tây Nam phần và hải đảo, cũng như một số Họ đạo ở hải ngoại đã về đến Tòa Thánh. 
 
Đến chiều ngày 29 tháng 8 Nhâm Dần thì những vị Trưởng đoàn, Phó đoàn Đại biểu Nghị viên, Phái viên của các Họ Đạo ở các tỉnh thành phố và hải ngoại đã trình diện tại văn phòng Lại Viện Nam, nữ đầy đủ. 
 
Các cơ sở, cơ quan Đạo trong Nội Ô Tòa Thánh mở cửa đón các Đoàn Đại biểu Nghị viên, Phái Viên về tá túc. 
 
Tại Trai đường Nội Ô Toà Thánh đã cất thêm nhiều rạp, sắp hàng trăm bàn tròn và ghế, các bếp lò đỏ lửa thường trực, nấu ba bữa ăn (điểm tâm sáng, cơm trưa và cơm chiều) đáp ứng nhu cầu dùng bữa cho các Đại biểu Nghị viên, Phái viên. 
 
Giảng đường được che thêm các dãy rạp, sắp thêm hơn 5.500 ghế, chia làm 6 khu vực dành cho Đại biểu đương nhiên nam, nữ, Đại biểu Nghị Viên, Phái Viên nam, nữ và khu vực cho các vị Chức việc, Đạo Hữu công quả nam nữ dự sổ Cầu phong, Khu vực dành cho các Chức sắc nam nữ dự sổ Cầu Thăng. 
 
Trục Đại lộ Phạm Hộ Pháp được dựng trụ, gắn bảng cờ cùng với các cơ sở cơ quan hành đạo trong Nội Ô Tòa Thánh đều treo cờ Đạo suốt tuyến, từ cửa số 5 đến cửa số 11 với các băng rôn chào mừng. 
 
Hội trường tại Giảng đường vẫn trang trí như các kỳ Đại Hội trước đây. 
 
Các diễn tiến như sau: 
 
ĐẠI HỘI NHƠN SANH NĂM NHÂM DẦN – 2022
(Đại Hội Trù Bị - Mùng 02 & 03/09 Nhâm Dần – Dl 27 & 28/09/2022)
 
Theo Chương trình Đại Hội, sáng ngày mùng 1 tháng 9 Nhâm Dần, các Đại biểu tập hợp về Giảng Đường, Ban Tổ chức bố trí chỗ ngồi, sinh hoạt nội qui.
 
Sáng sớm ngày mùng 02 tháng 9 Nhâm Dần (Dl. 27-09-2022) Đại hội Nhơn sanh năm Nhâm Dần – 2022 tiến hành Họp Trù Bị: 
 
Căn cứ Điều 26 Hiến Chương Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh năm 2007, Đại hội Nhơn sanh do Hội Thánh triệu tập, Ngài Đầu Sư THƯỢNG TÁM THANH, Chưởng Quản Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh chủ tọa Đại Hội. 
 
Ba vị Quyền Thái Chánh Phối Sư, Quyền Ngọc Chánh Phối Sư, Quyền Nữ Chánh Phối Sư cùng chư vị Thượng Thống, Quyền Thượng Thống và Phụ Thống Cửu Viện nam, nữ cùng đến tham dự Đại Hội. 
 
Thư Ký Đoàn gồm các vị:
+ Nam phái: Phối Sư Thượng Minh Thanh, Phối Sư Ngọc Hồng Thanh, Giáo Sư Thái Cầu Thanh, Giáo Hữu Thượng Sơn Thanh.
+ Nữ phái: Phối Sư Hương Cung, Giáo Sư Hương Khang, Giáo Hữu Hương Kiều.
 
Ban Kiểm tra Tư cách Đại biểu Nghị viên, Phái viên gồm các vị: Phối Sư Ngọc Hồng Thanh, Phối Sư Hương Cung, Giáo Sư Thái Cầu Thanh, Giáo Hữu Hương Kiều.
 
Trật Tự tại Hội trường: Lễ Sanh Ngọc Thức Thanh. 
 
Thành phần Đại biểu Đại Hội Nhơn Sanh họp Trù Bị như sau: 
 
+ Đại biểu Hội Thánh và Đại diện Hội Thánh tại
                       các tỉnh, thành phố và Hải ngoại :            132 vị     (có 39 nữ)
+ Đại biểu đương nhiên (phẩm Giáo Hữu, Lễ sanh là CQ.HĐ
    Phó CQ. HĐ và tương đương đang hành đạo) :          506 vị    (có 241 nữ)
+ Đại biểu là Nghị viên, Phái viên do Họ Đạo công cử
                                     (Chức việc và Đạo hữu) :        2.920 vị   (có 1.460 nữ)
+- Chức sắc cầu thăng các cấp phẩm :                          579 vị    (có 247 nữ)
+ Chức việc và Đạo hữu cầu phong :                          1.132 vị    (có 590 nữ)
                                                * Tổng cộng        :        5.269 (có 2.577 nữ)
 
 
Chính quyền tỉnh Tây Ninh cử sáu vị Cán bộ, viên chức thuộc Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đến tham dự với tư cách quan sát viên của Nhà nước.
 
Đại hội Trù Bị đã thực hiện theo chương trình như sau:
 
- Nghe Báo cáo việc hành đạo của Hội Thánh trong 05 năm qua,
- Phương hướng hành đạo 05 năm tới, ghi nhận nguyện vọng của Nhơn sanh đóng góp cho Đại hội Hội Thánh nhằm phát huy mối đạo,
- Trình 40 khoản nguyện vọng Nhơn sanh dâng lên Đại hội Hội Thánh.
- Xem xét hồ sơ danh sách Chức việc, Đạo hữu công quả nam nữ hội đủ điều kiện cầu phong và thông qua danh sách Chức sắc nam, nữ hội đủ điều kiện cầu thăng.
 
 
Sau hai ngày (Mùng 2 và mùng 3 tháng 9 Nhâm Dần (Dl. 27-28/09/2022) Đại hội Trù bị đã diễn ra trong bầu không khí trang trọng, đoàn kết hài hoà, tích cực làm việc với tinh thần phát huy dân chủ nghiêm túc, trách nhiệm cao, đã hoàn thành xuất sắc, đúng theo chương trình qui định. 
 
Toàn hội đã thông qua: 
 
1.- Tán thành việc sửa đổi, bổ sung nội dung 07 điều Hiến chương Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ năm Đinh Hợi 2007 cho phù hợp việc hành đạo và đúng theo Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo. Các điều sửa đổi, bổ sung gồm bổ sung tại các Điều 11, Điều 16, Điều 18, Điều 20, Điều 22, Điều 24, và sửa đổi Điều 36.
2.- Bản Báo cáo Tổng kết quá trình hành đạo chu kỳ 2017 – 2022.
3.- Phương hướng hành đạo 5 năm tới của Hội Thánh (2022 – 2027).
4.- Thống nhứt 40 khoản nguyện vọng đúc kết từ các Đại hội Nhơn sanh cơ sở địa phương dâng lên Đại hội Hội Thánh năm Nhâm Dần – 2022 xem xét.
5.- Tiến hành bình nghị 1.132 vị (trong đó có 590 vị là nữ) quá trình hành đạo, đạo đức nhân thân của các vị Chức việc, Đạo hữu công quả nam, nữ.
6.- Góp ý về đạo đức nhân thân của 579 vị Lễ sanh, Giáo hữu, Giáo sư và các phẩm cấp tương đương.
 
Kết quả :
 
a)- “Thống nhứt 100% danh sách 1.132 Chức Việc, Đạo Hữu công quả nam, nữ đủ tiêu chuẩn cầu phong phẩm Lễ sanh và các phẩm cấp tương đương”.
b)- “Nhứt trí thông qua và trình danh sách 579 vị, gồm các phẩm Lễ sanh, Giáo hữu, Giáo sư và các phẩm cấp tương đương dự sổ cầu thăng nhứt phẩm trình lên Đại Hội Hội Thánh xem xét”.
 
ĐẠI HỘI NHƠN SANH NĂM NHÂM DẦN – 2022
(Đại hội Chính thức – Mùng 04/09 Nhâm Dần – Dl. 29/09/2022)
 
 
Đại Hội Nhơn Sanh năm Nhâm Dần – 2022 Chính Thức được khai mạc vào lúc 07 giờ 30 ngày mùng 4 tháng 9 Nhâm Dần (Dl. 29-09-2022). Ngài Đầu sư Chưởng quản Hội Thánh và quý quan khách được rước từ Giáo Tông đường đến Giảng đường theo nghi thức Đạo (có bàn hương án, tàng, lộng, Long Mã).
 
Tại Hội trường tất cả Chức sắc nam, nữ tham dự, Đại biểu Nghị viên, Phái viên, chư Chức sắc dự sổ cầu thăng, Chức việc, Đạo hữu công quả nam nữ dự sổ cầu phong đồng đứng lên vỗ tay chào mừng Hội Thánh và phái đoàn quý quan khách.
 
Hôm nay có thêm thành phần Đại biểu Khách mời từ Trung ương (Ban Tôn giáo Chính Phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN, Ban Dân vận trung ương, Cục An ninh Nội địa Bộ Công an) và các vị Đại diện chính quyền tỉnh Tây Ninh và một số tỉnh, thành phố đến dự chứng.
 
Thành phần Chủ Tọa, Thư Ký Đoàn nam, nữ, Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu Nghị viên, Phái viên và thành phần Chức sắc, Chức việc, Đạo hữu công quả như các ngày trù bị.
         
Ban Tổ chức giới thiệu Đại diện lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc VN trung ương, tỉnh Tây Ninh và các tỉnh, thành phố và mời trao các lẵng hoa chúc mừng Đại hội.
         
Ngài Đầu Sư Chủ Toạ Đại hội mời Lễ Sanh Ngọc Thức Thanh đến bàn Chủ toạ nhận dây Sắc lệnh giữ trật tự tại Hội trường).
 
Sau đó, mời toàn Hội trường đứng lên, Đồng nhi nam, nữ đọc kinh nhập hội.
 
Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh, Chủ toạ Đại hội đọc Diễn Văn Khai Mạc. 
 
Đại Hội đã nghe ông Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng Ban Tôn Giáo Chính Phủ phát biểu ca ngợi và chúc mừng Đại hội. 
 
Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết 100% tán thành quyết nghị dâng lên Đại Hội Hội Thánh năm Nhâm Dần - 2022 xem xét như sau: 
 
1.- Tán thành việc sửa đổi, bổ sung nội dung 07 điều Hiến chương Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ năm Đinh Hợi 2007 cho phù hợp việc hành đạo và đúng theo Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo. Các điều sửa đổi, bổ sung gồm bổ sung tại các Điều 11, Điều 16, Điều 18, Điều 20, Điều 22, Điều 24, và sửa đổi Điều 36.
2.- Tán thành Bản báo cáo tổng kết 05 năm hành đạo, từ 2017 đến 2022 của Hội Thánh.
3.- Tán thành Phương hướng hành đạo 05 năm tới của Hội Thánh. 
4.- Ghi nhận 40 khoản Nguyện vọng Nhơn sanh dâng lên Đại Hội Hội Thánh.
5.- Công nhận và dâng lên Đại Hội Hội Thánh xem xét danh sách Chức việc, Nhạc sĩ, Giáo nhi, Đạo hữu Công quả nam, nữ hành đạo tại Trung ương Toà Thánh, tại các Họ Đạo, Ban Nghi lễ cơ sở các tỉnh, thành phố và Hải ngoại hội đủ điều kiện dự sổ Cầu phong phẩm Lễ Sanh và các phẩm tương đương gồm: 1.132 vị, trong đó có 590 vị là nữ. 
          
Cụ thể như sau: 
 
+ Chức việc, Đạo hữu công quả cầu phong phẩm Lễ sanh:  1.028 vị
                                             Trong đó,        Nam phái:      479 vị
                                                                    Nữ phái:         549 vị
+ Chức việc Phước Thiện cầu phẩm Giáo Thiện:       41 vị
   Trong đó,  Nam phái:      09 vị
                                                         Nữ phái:         32 vị
+ Lễ sĩ cầu phong:           Nam phái:                      24 vị
+ Nhạc sĩ cầu phong Bếp nhạc:        Nam phái:     30 vị
+ Giáo nhi cầu phong:                       Nữ phái:       09 vị
*Những vị hội đủ điều kiện dự sổ cầu phong năm Nhâm Dần 2022 sau khi được Thư ký đoàn xướng tên và phẩm vị, tiến lên Hội trường trình diện Hội Thánh.
 
6.- Thông qua danh sách Lễ sanh, Giáo hữu, Giáo sư và các phẩm cấp tương đương nam, nữ dự sổ cầu thăng nhứt phẩm gồm:   579 vị.
Trong đó,  Nam phái:             332 vị
                                     Nữ phái:                         247 vị
 
Phân tích như sau:
 
A.- CHỨC SẮC CỬU TRÙNG ĐÀI:   541 vị  (có 244 nữ).
Trong đó:
+Giáo sư cầu thăng phẩm Phối sư:          Nam phái    06 vị,   
                                                                 Nữ phái    04 vị
+Giáo hữu cầu thăng phẩm Giáo sư:      Nam phái    90 vị,   
                                                                 Nữ phái    59 vị
+Lễ sanh cầu thăng phẩm Giáo hữu:      Nam phái  201 vị,
                                                                   Nữ phái  181 vị
 
B.- CHỨC SẮC PHƯỚC THIỆN:              06 vị    (có 03 nữ).
Trong đó:
+Đạo nhơn cầu thăng phẩm Chơn nhơn:         Nam phái    01 vị,                                                                             Nữ phái    01 vị
+Chí thiện cầu thăng phẩm Đạo nhơn:            Nữ phái    01 vị
+Giáo thiện cầu thăng phẩm Chí thiện:           Nam phái    02 vị,           
                                                                          Nữ phái    01 vị
 
C.- CHỨC SẮC NHẠC:                            32 vị    (nam)
Trong đó:
+Đội nhạc thăng phẩm Quản nhạc:           01 vị
+Cai nhạc thăng phẩm Đội nhạc:             09 vị
+Bếp nhạc thăng phẩm Cai nhạc:           22 vị
 
*Tổng số Cầu phong, Cầu thăng năm Nhâm Dần – 2022 là : 1711 vị 
                               (trong đó nam phái  là 874 vị, nữ phái là 837 vị)     
                                                                                     
          
Đại Hội cũng đã nghe ý kiến tham luận của vị Đại diện Đại biểu Đại Hội Nhơn Sanh năm Nhâm Dần – 2022 - Lễ sanh Thái Lân Thanh (Trần Thanh Lân) - Cai Quản Họ Đạo Liên Quận 5 – Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh.
 
Đại hội Nhơn sanh năm Nhâm Dần - 2022 đã thành công rực rỡ trong niềm hân hoan của toàn thể Đại biểu vào lúc 10 giờ 00 ngày 04 tháng 09 năm Nhâm Dần - Dương lịch ngày 29 tháng 09 năm 2022. Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh đọc Diễn Văn Bế Mạc. Sau đó, Đồng nhi đọc Kinh xuất hội.
 
Bãi hội, Ban Tổ chức Đại hội mời quý Đại biểu chính quyền đến Nữ Đầu Sư Đường dùng tiệc thân mật cùng Hội Thánh, quý Chức sắc, Chức việc và Đạo hữu nam nữ đến Trai Đường dùng cơm chay. 
 
Sau đây là số hình ảnh tiêu biểu của Đại hội Nhơn sanh năm Nhâm Dần 2022:
(Xin bấm vào đây để xem hình)