ĐẠI HỘI NHƠN SANH NĂM ĐINH DẬU 2017 TẠI TÒA THÁNH TÂY NINH

Cập nhật 2017-10-26 05:28:53

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 24/10/2017 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh và Quốc Cường)
 
Thực hiện theo Chương trình Đại Hội Nhơn Sanh năm Đinh Dậu – 2017 đã ban hành, Ban Tổ Chức Đại Hội Nhơn Sanh năm Đinh Dậu gởi Thơ Mời đến các Đại biểu Đương nhiên, Nghị Viên, Phái Viên Nhơn sanh ở các Họ Đạo, các Ban Nghi Lễ địa phương về dự Đại Hội Nhơn Sanh tại Giảng Đường Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh.
 
Từ chiều ngày 28 tháng 8 Đinh Dậu, các Đại biểu Nhơn Sanh từ các Họ Đạo Miền Bắc, Miền Trung và một số Họ Đạo Miền Đông, Miền Tây Nam Phần và Họ Đạo Hải đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi đã về đến Tòa Thánh.
 
Đến chiều ngày 30 tháng 8 Đinh Dậu thì các Đoàn Đại biểu Nghi viên, Phái Viên Đại Hội Nhơn Sanh năm Đinh Dậu – 2017 của các Họ Đạo ở các tỉnh thành đã trình diện tại văn phòng Lại Viện Nam, nữ đầy đủ.
 
Các cơ sở, cơ quan Đạo trong Nội Ô Tòa Thánh mở cửa đón các Đoàn Đại biểu Nghi viên, Phái Viên về tá túc.
 
Trai đường đã che thêm rạp, sắp 700 bàn tròn và ghế, các bếp lò đỏ lửa thường trực, nấu ba bửa ăn (điểm tâm sáng, cơm trưa và cơm chiều) đáp ứng nhu cầu dùng bửa cho các Đại biểu Nghị viên, Phái viên.
 
Giảng đường được che thêm 03 dãy rạp, sắp 5.600 ghế, chia làm 6 khu vực dành cho Đại biểu đương nhiên nam, nữ, Đại biểu Nghị Viên, Phái Viên nam, nữ và khu vực cho các vị Chức việc, Đạo Hữu công quả nam nữ dự sổ Cầu phong, Khu vực dành cho các Chức sắc nam nữ dự sổ Cầu Thăng.
 
Trục Đại lộ Phạm Hộ Pháp được dựng trụ, gắn bảng cờ cùng với các cơ sở cơ quan hành đạo trong Nội Ô Tòa Thánh đều treo cờ Đạo suốt tuyến, từ cửa số 5 đến cửa số 11 với các băng rôn :
 
“NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU NGHỊ VIÊN PHÁI VIÊN VỀ DỰ ĐẠI HỘI NHƠN SANH NĂM ĐINH DẬU – 2017”
 
Hội trường vẫn trang trí như các kỳ Đại Hội trước đây.
 
Các diễn tiến như sau :
 
ĐẠI HỘI NHƠN SANH NĂM ĐINH DẬU – 2017
(Đại Hội Trù Bị - 21 & 22/10/2017)
 
Theo Chương trình Đại Hội, sáng ngày mùng 1 tháng 9 Đinh Dậu, các Đại biểu tập hợp về Giảng Đường bố trí chổ ngồi, sinh hoạt nội qui.
Sáng sớm ngày mùng 02 tháng 9 Đinh Dậu (Dl. 21-10-2017) Đại Hội Nhơn Sanh năm Đinh Dậu – 2017 tiến hành Họp Trù Bị :
 
Căn cứ Điều 26 Hiến Chương Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh năm 2007, Đại Hội Nhơn Sanh do Hội Thánh triệu tập, Ngài Đầu Sư THƯỢNG TÁM THANH, Chưởng Quản Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh chủ tọa Đại Hội.
 
Ba vị Quyền Thái Chánh Phối Sư, Quyền Ngọc Chánh Phối Sư, Quyền Nữ Chánh Phối Sư cùng chư vị Thượng Thống, Quyền Thượng Thống và Phụ Thống Cửu Viện nam, nữ cùng đến tham dự Đại Hội.
 
Thư Ký Đoàn gồm các vị :  Phối Sư Thượng Minh Thanh, Phối Sư Ngọc Hồng Thanh, Giáo Hữu Thái Cảnh Thanh, Phối Sư Hương Cung, Giáo Sư Hương Khang, Giáo Hữu Hương Cang.
 
Ban Kiểm Tra Tư Cách Đại Biểu Nghị viên Phái Viên gồm các vị : Phối Sư Thượng Lạc Thanh, Giáo Sư Thái Cầu Thanh, Phối Sư Hương Xuân, Giáo Sư Hương Đạt, Đạo Nhơn Trần Thị Nu.
 
Trật Tự trong Hội trường : Lễ Sanh Ngọc Thức Thanh.
 
Thành phần Đại biểu Đại Hội Nhơn Sanh họp Trù Bị như sau :
 
+ Đại biểu Hội Thánh và Đại diện Hội Thánh tại
                       các tỉnh, thành phố và Hải ngoại :            63      (có 26 là nữ)
+ Đại biểu đương nhiên (phẩm Giáo Hữu, Lễ sanh là CQ.HĐ
                        và tương đương đang hành đạo) :          698    (có 269 là nữ)
+ Đại biểu là Nghị viên, Phái viên do Họ Đạo công cử
                                     (Chức việc và Đạo hữu) :        2.719 (có 1.439 là nữ)
+- Chức sắc cầu thăng các cấp phẩm :                          411    (có 215 là nữ)
+ Chức việc và Đạo hữu cầu phong :                          1.169    (có 686 là nữ)
                                                * Tổng cộng        :        5.060 (có 2.635 là nữ)
 
Chính quyền tỉnh Tây Ninh cữ ba Viên chức Ban Tôn Giáo đến tham dự với tư cách quan sát viên của Nhà Nước.
 
Đại hội Trù Bị đã thực hiện theo chương trình như sau :
 
- Nghe Báo cáo việc hành đạo của Hội Thánh trong 05 năm qua,
- Phương hướng hành đạo 05 năm tới, ghi nhận nguyện vọng của Nhơn sanh đóng góp cho Đại hội Hội Thánh nhằm phát huy mối đạo,
- Trình Nguyện vọng Nhơn sanh dâng lên Đại Hội Hội Thánh.
- Xem xét hồ sơ danh sách Chức việc, Đạo hữu công quả nam nữ hội đủ điều kiện cầu phong và thông qua danh sách Chức sắc nam, nữ hội đủ điều kiện cầu thăng theo Luật Công cử do Pháp Chánh Truyền qui định.
 
Sau hai ngày (Mùng 2 và mùng 3 tháng 9 Đinh Dậu (Dl. 21-22/10/2017) Đại Hội Trù Bị đã diễn ra trong bầu không khí trang trọng, đoàn kết hài hoà, tích cực làm việc với tinh thần phát huy dân chủ nghiêm túc, trách nhiệm cao, đã hoàn thành xuất sắc, đúng theo chương trình qui định.
 
Toàn hội đã thông qua :
 
1.- Bản Báo cáo quá trình hành đạo chu kỳ 2012 – 2017.
2.- Phương hướng hành đạo 5 năm tới của Hội Thánh.
3.- Thống nhứt 65 khoản nguyện vọng đúc kết từ các Đại hội Nhơn sanh cơ sở địa phương dâng lên Đại Hội Hội Thánh năm Đinh Dậu – 2017 xem xét.
4.- Tiến hành bình nghị 1.164 vị (trong đó có 680 vị là nữ) quá trình hành đạo, đạo đức nhân thân của các vị Chức Việc, Đạo Hữu công quả nam, nữ.
5.- Góp ý về đạo đức nhân thân của 405 vị Lễ sanh, Giáo hữu, Giáo sư và các phẩm cấp tương đương (trong đó có 01 vị Lễ Sanh Phái Ngọc đã bị phản ảnh về tư cách đạo đức).
Kết quả :
a)- “Thống nhứt 100% danh sách 1.164 Chức Việc, Đạo Hữu công quả nam, nữ đủ tiêu chuẩn cầu phong phẩm Lễ Sanh và các phẩm cấp tương đương”.
b)- “Nhứt trí thông qua và trình danh sách 405 vị, gồm các phẩm Lễ sanh (có 01 vị Lễ Sanh Phái Ngọc bị Nghị viên tỉnh Bình Phước phản ảnh về đạo đức), Giáo hữu, Giáo sư và các phẩm cấp tương đương dự sổ cầu thăng nhứt phẩm trình lên Đại Hội Hội Thánh xem xét”.
 
ĐẠI HỘI NHƠN SANH NĂM ĐINH DẬU – 2017
(Đại Hội Chính thức – 23/10/2017)
 
Đại Hội Nhơn Sanh năm Đinh Dậu – 2017 Chính Thức được khai mạc vào lúc 07 giờ 30 ngày mùng 4 tháng 9 Đinh Dậu (Dl. 23-10-2017). Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh, đọc Diễn Văn Khai Mạc (Xin xem Bài Diễn Văn của Ngài Đầu Sư)
 
Thành phần Chủ Tọa, Thư Ký Đoàn nam, nữ, Kiểm Tra tư cách Đại biểu Nghị viên, Phái viên và thành phần Chức sắc, Chức việc, Đạo hữu công quả Nghị viên, Phái viên như ngày hôm qua.
 
Hôm nay có thêm thành phần Đại biểu Khách mời từ Trung ương Hà Nội đến các tỉnh, thành phố do Hội Thánh mời đến dự chứng, gồm 94 Cán Bộ, Viên Chức (trong đó có 18 vị là nữ).
 
Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết 100% tán thành quyết nghị dâng lên Đại Hội Hội Thánh năm Đinh Dậu - 2017 xem xét như sau (Xin xem Bản Quyết Nghị Đại Hội Nhơn Sanh 2017):
 
1.- Tán thành Bản báo cáo tổng kết 05 năm hành đạo, từ 2012 đến 2017 của Hội Thánh. (Xin xem Bản Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Hành Đạo)
2.- Tán thành Phương hướng hành đạo 05 năm tới của Hội Thánh. (Xin xem Bản Phương Hướng Hành Đạo 2017-2022)
3.- Ghi nhận 65 khoản Nguyện vọng Nhơn sanh dâng lên Đại Hội Hội Thánh. (Xin xem Bản Nguyện Vọng Nhơn Sanh 2017)
4.- Công nhận và dâng lên Đại Hội Hội Thánh xem xét danh sách Chức việc, Nhạc sĩ, Giáo nhi, Đạo hữu Công quả nam, nữ hành đạo tại Trung ương Toà Thánh, tại các Họ Đạo, Ban Nghi lễ cơ sở các tỉnh, thành phố và Hải ngoại hội đủ điều kiện dự sổ Cầu phong phẩm Lễ Sanh và các phẩm tương đương gồm: 1.164 vị, trong đó có 680 vị là nữ. 
 
Phân tích như sau :
 
+ Chức việc, Đạo hữu công quả cầu phong phẩm Lễ sanh 1.127 vị
                                (Trong đó  Nam phái 473 vị Nữ phái 654 vị)
+ Chức việc Phước Thiện cầu phẩm Giáo Thiện : 28 vị
                                (Trong đó Nam phái 02 vị, Nữ phái 26 vị)
+ Nhạc sĩ cầu phong Bếp nhạc  Nam phái  09 vị.                                
5.- Thông qua danh sách Lễ sanh, Giáo hữu, Giáo sư và các phẩm cấp tương đương dự sổ cầu thăng nhứt phẩm gồm 405 vị (trong đó có 204 vị Nam phái, 201 vị Nữ phái.
  
Phân tích như sau :
 
A.- CHỨC SẮC CỬU TRÙNG ĐÀI :      375 vị (có 193 nữ).
Trong đó :
+ Giáo Hữu cầu thăng Giáo Sư : Nam phái 22 vị, Nữ phái 17 vị
+ Lễ Sanh cầu thăng Giáo Hữu : Nam phái 156 vị  Nữ phái 176 vị
+ Hiền Tài cầu phong phẩm Giáo Hữu : Nam phái   04 vị
 
B.- CHỨC SẮC PHƯỚC THIỆN :             12 vị (có 08 nữ).
 
Trong đó :
+ Đạo Nhơn cầu thăng Chơn Nhơn : Nữ phái  01 vị
+ Chí Thiện cầu thăng Đạo Nhơn : Nam phái 02 vị, Nữ phái  04 vị
+ Giáo Thiện cầu thăng Chí Thiện : Nam phái 02 vị, Nữ phái  03 vị
 
C.- CHỨC SẮC NHẠC :                              18 vị    
 
Trong đó :
+ Cai Nhạc cầu thăng phẩm Đội Nhạc              :     08 vị
+ Bếp nhạc cầu thăng Cai nhạc                         :     10 vị
 
* Tổng số Cầu phong, Cầu thăng năm Đinh Dậu – 2017 là : 1.569 vị
                                  (trong đó nam phái là 688 vị, nữ phái là 881 vị).
 
Đại Hội đã nghe ông Nguyễn Tấn Hùng, Phó Trưởng Ban Tôn Giáo Chính Phủ, Đại biểu tham dự Đại Hội phát biểu, tóm tắt nội dung như : “Với sự tin tưởng Chức Sắc, Chức việc, Tín đồ Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh sẽ thực hiện thành công các Đại sự đề ra, hướng dẫn Chức sắc, Tín đồ hoạt động tôn giáo gắn bó với dân tộc, theo đường hướng Nước Vinh Đạo Sáng, góp phần cùng nhân dân xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh.” (Xin xem Bài phát biểu của Ông Nguyễn Tấn Hùng).
 
Đại Hội cũng đã nghe Ý kiến tham luận của Đại biểu Đại Hội Nhơn Sanh năm Đinh Dậu – 2017 , tóm tắt nội dung như : “kêu gọi toàn đạo nguyện một lòng đoàn kết chặt chẽ cùng Hội Thánh, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 92 của Chính Phủ, Hiến Chương của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh năm Đinh Hợi - 2007, xây dựng Đạo pháp, tu hành thuần tuý, sống tốt đời đẹp đạo, phụng sự dân tộc, nhơn loại và chúng sinh, thực hiện các mặt nhơn đạo, an sinh xã hội, làm tròn bổn phận công dân theo sự hướng dẫn của Hội Thánh, quyết tâm phấn đấu, cùng với nhân dân cả nước thực hiện công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo chủ trương, lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, làm cho “Nước Vinh, Đạo Sáng”. (Xin xem Bài phát biểu của Lễ Sanh Thái Lân ThanhBài Phát Biểu của Lễ Sanh Hương Tiến)
 
Đại hội Nhơn sanh năm Đinh Dậu - 2017 đã thành công rực rỡ trong niềm hân hoan của toàn thể Đại biểu vào lúc 11 giờ 30 ngày 04 tháng 09 năm Đinh Dậu - Dương lịch ngày 23 tháng 10 năm 2017. Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh đọc Diễn Văn Bế Mạc (Xin xem Bài Diễn Văn Bế Mạc của Ngài Đầu Sư)
 
Sau đây là số hình ảnh tiêu biểu của Đại Hội Nhơn Sanh năm Đinh Dậu 2017.