CHƯƠNG TRÌNH VÀ THƯ MỜI ĐẠI HỘI HỐI THÁNH NĂM NHÂM THÌN 2012

Cập nhật 2012-11-19 01:24:18

(Tin Tây Ninh 17/11/2012 – Tường thuật của GS  Ngọc Hồng Thanh) 

Tiếp theo Đại Hội Nhơn Sanh năm Nhâm Thìn 2012 tổ chức vào ngày mùng 4 tháng 9 năm Nhâm Thìn (dl. 18/10/2012), Hội Thánh vừa ra Thông Tri số 05/87/HT-PC ngày 16/11/2012 phổ biến chương trình Đại Hội Hội Thánh, sẽ được tổ chức vào các ngày 20, 21, 22 và 23 tháng 10 năm Nhìn Thìn (dl. ngày 3-4-5-6/12/2012) tại Đền Thánh Tòa Thánh Tây Ninh. Mục đích của Đại Hội Thánh là : 

- Xem xét việc hành đạo của Hội Thánh trong 05 năm qua,

- Ấn định chương trình hành đạo 5 năm tới,

- Xem xét vi bằng của Đại Hội Nhơn Sanh dâng lên,

- Thông qua danh sách cầu phong, cầu thăng của Chức sắc, Chức việc và Tín đồ theo Luật Công cử. 

Xin nhắc lại là thành phần Đại biểu dự Đại Hội Hội Thánh gồm “Chức Sắc nam, nữ được Hội Thánh bổ nhiệm đang hành đạo, từ phẩm cấp Giáo Hữu và phẩm tương đương trở lên