PHỔ TRUYỀN CHƠN ĐẠO ĐẾN NGƯỜI TRUNG HOA

Cập nhật 2013-07-09 12:52:14

(Syracuse, New York, ngày Độc Lập Hoa Kỳ 4/7/2013 – CTS Tâm Đỗ)
 
Đươc tin Hội Thánh sắp sữa sang Đài Loan theo lời mời của Ngài Chen, Chao-Chen (Trần Chiêu Thành),  Thống Chưởng Tiên Thiên Cứu Giáo Đạo Viện (Tao Yuan) - Tổng Chủ Viện Đài Loan và Lý Sự Trưởng  Hội Hồng Vạn Tự Thế giới, Tổng Chủ Hội Đài Loan (The World Red Swastika Society - Taiwan Headquarter) tham dự “Đại lễ Đệ thất chu niên ngày thành lập Tổng viện Đàn, Phân Đàn Đài Loan và Lục thập tứ chu niên thành lập Tổng Chủ Viện Đài Loan trong tháng 7/13 này. Sau khi Phái Đoàn Cao Đài, Phái Đoàn Đài Loan và Phái Đoàn Thái Lan cùng gặp nhau tại Thánh Địa của Đạo Oomoto vào tháng 5/13 vừa qua, chúng tôi suy gẩm đây không phải là một sự ngẫu nhiên, mà thật sự là sự sắp đặt của các Đấng Thiêng Liêng trong công tác phổ truyền chơn Đạo cho toàn Thế giới. Truy lục lại các Đàn Cơ và lời chỉ dạy của Đức Hộ Pháp, chúng tôi xin trích ra 3 sự kiện tiêu biểu sau :
 
SỰ KIỆN THỨ NHỨT :
Đàn cơ tại Hộ Pháp Đường ngày 17-10-Bính Tý (dl 30-12-1936)             
Phò loan : Hộ Pháp, Tiếp Đạo
TÔN SƠN CHƠN NHƠN
 
Bần tăng chào quí vị. Cười . . .
Anh Phong Chí đứng chớ. Làm bộ hoài !
Theo ý Bần tăng tưởng thì buổi nầy chưa phải hợp thế thời cho Đạo phổ thông Trung quốc, vì 2 lẽ :
Một là Chánh phủ Pháp với Đông Dương nầy chẳng phải thật tâm trọng Đạo, cố ý giúp dùm, mà thật sự thì chờ Đạo xuất dương nơi Trung hoa, đặng mai phục ẩn binh toan phương hãm hại. 
Anh Phong Chí nè ! Anh chưa bước chân đến nước Tàu mà tên Anh đã treo nhỏng nhảnh nơi Phòng Mật Thám Tsien Tries, ấy là đợi Anh qua đặng ghim vào bằng cớ tụ họp thông tư ngoại quốc vì quốc sự,....
 
SỰ KIỆN THỨ HAI :
 
Cung Đạo Đền Thánh, đàn cơ đêm mùng 5-12-Tân Sửu (dl 10-1-1962).
Phò loan: Thượng Sanh - Tiếp Pháp. Hầu đàn: Chức sắc HTĐ, CTĐ và Phước Thiện nam nữ.
 
                                                  LÝ BẠCH Nhứt Trấn Oai Nghiêm
 
Chào chư Chức sắc nam nữ lưỡng Đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng.
Lão xin dâng tiếp danh sách nam phái.Đọc tiếp danh sách Chức việc cầu Hàm phong Lễ Sanh năm Mậu Tuất (1958) xin chấm phái.
– Hội Thánh Hiệp Thiên Đài cầu cho Sĩ Tải Nguyễn Ngọc Hiểu thăng đặc biệt Truyền Trạng.
– Lão chấm phong đặc biệt Truyền Trạng.
– Hội Thánh Hiệp Thiên Đài xin  cho Lễ Sanh Thượng Tám Thanh được chuyển qua Sĩ Tải HTĐ.
– Trường hợp của Thượng Tám Thanh không thể chấp thuận, đương sự cứ phục vụ bên Hiệp Thiên Đài với chức vị hiện hữu, sau có chỗ dùng.
 
SỰ KIỆN THỨ BA :
 
Lời thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh vào giờ Tý ngày 24-5 Mậu Tý (dl. 30-6-1948)  với đề tài :
   
 BÀ NỮ ĐẦU SƯ HỒ HƯƠNG LỰ THÔNG CÔNG CÙNG ĐỨC CHÍ TÔN
 
Bần Đạo nhớ khi lên mở Hội Thánh Ngoại Giáo, Đức Chí Tôn cho vị Phối Sư Hương Lự của chúng ta đây được thông công cùng Ngài, nhờ nghe, nhờ thấy đặng truyền Pháp cho Bần Đạo.
Khi nọ Chí Tôn biểu Bần Đạo lại kệ bàn viết, có sắp một dãy nhựt trình đặng rút ra 2 tờ. Ngài lại dạy chị chúng ta là Bà Phối Sư Bảy đứng bắt ấn. Kế Bần Đạo trải 2 tờ nhựt trình sau lưng mà bà chị vẫn không biết. Tới lúc bắt ấn rồi, Bần Đạo thưa: “Đã trải rồi”, tức thì bà chị nhảy ngược lại, đạp 2 tờ nhựt trình.
Bần Đạo không hiểu nghĩa gì? Đức Chí Tôn bảo coi 2 chơn có đạp cái gì? Bần Đạo coi chơn trước giở lên là hình Tưởng Giới Thạch, đạp ngay trên đầu. Còn cẳng sau Bần Đạo biểu nhón lên coi thì thấy hình Roosevelt, quan Tổng Thống nước Mỹ, đạp ngay ngực và miệng.
Đức Chí Tôn nói với Bần Đạo rằng:
“Một ngày kia Trung Hoa sẽ thờ phượng Đạo đáo để, còn nước Mỹ sẽ lãnh trách nhiệm đi truyền giáo toàn cầu”.
Ngày nay chúng ta thấy tưởng chừng như Chí Tôn khiến mấy vị phòng viên bên Mỹ đến lấy hình trọn vẹn của Đạo, đủ cả chi tiết kinh luật, đem về xứ để truyền bá thì mấy vị nầy chẳng khác chi như đức Tam Tạng ngày xưa đến Ấn Độ thỉnh kinh.
Bần Đạo dám chắc sự bí mật mà Bần Đạo thấy Chí Tôn hành pháp buổi nọ đã kết liểu ngày hôm nay. Ấy vậy chúng ta phải chịu nhọc một chút để nghinh tiếp họ trong buổi lễ hôm nay.
Bần Đạo tưởng khi những người có mặt ngồi tại đây hầu lễ nầy, biết chừng đâu cũng có được hạnh phúc như đi Truyền giáo qua bên Mỹ sau nầy mà chớ.
Bần Đạo để lời cảm ơn toàn cả nam nữ và cái bí pháp ấy chùng ta sẽ thấy Chí Tôn làm thành tướng trong thời gian ngắn ngũi sau đây.
(Trích thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp năm Mậu Tý 1948 trang 93 của Ban Tốc Ký sưu khảo)
 
Qua ba sự kiện nêu trên giúp chúng ta có nhận định hết sức rõ ràng như sau:
 
Chuyến đi Nhật đã qua từ (02/5/13  đến 14/5/13)   có cuộc hội ngộ hi hữu không định trước của hai nhà lãnh đạo Tôn Giáo bạn :
 
            *Tiên Giáo TAO YUAN dịch ra Việt ngữ là TIÊN THIÊN CỨU GIÁO ĐẠO VIỆN, chính thức mời Ngài Đầu Sư cùng Hội Thánh sang Đài Loan tham dự “Đại lễ đệ thất chu niên ngày thành lập Tổng viện Đàn, Phân Đàn Đài Loan và “Lục thập tứ chu niên thành lập Tổng Chủ Viện Đài Loan trong tháng 7/13 này. Hội Thánh đã chấp thuận lời mời. 
            * Phât Giáo Thái Lan cũng có mặt trong lễ hội Oomoto Giáo,  người Trưởng Đoàn hoan hỷ muốn mời Ngài Đầu Sư cùng Hội Thánh đến Thái Lan dự Đại Hội Phật Giáo dự trù vào tháng 10 năm nay, ước mong sự giao lưu và viếng thăm của Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây  Ninh tăng thêm phần trọng thể cho buổi lễ.
            
Thiết nghĩ sự trùng hợp hai Tôn Giáo trên, cùng một lúc không phải bất chợt mà nên, rõ là có sự sắp đặt của đấng vô hình, của Đức Lý Giáo Tông, Đức Hộ Pháp, Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn, tạo sự gặp mặt các bên để thực hành lời tiên tri của các Đàn Cơ nói trên, nghĩa là Đạo Cao Đài cần phổ truyền ra Thế giới, lúc này là thời điểm phổ biến Đạo đến cho người Trung Hoa hiểu biết, từ đó người Trung Hoa mới có cơ hội “thờ phượng Đạo Cao Đài đáo để.”
 
Đặc biệt vị Chức Sắc nhận lãnh trách nhiệm to tát Phổ Truyền nền Chơn Đạo chính là Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh. Ngài nắm quyền Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh, và chúng ta đã thấy trong hơn hai mươi năm qua Ngài đã thực hành các việc sau:
 
1.     Giữ mối Đạo được yên thấm trong hơn hai mươi năm qua, không ngừng phát triển
2.     Di Liên Đài Đức Phạm Hộ Pháp Đăng Tiên tại Cambodia ( Miên Quốc) về Tổ Đình Toà Thánh Tây Ninh nhập Bửu Tháp (mà nhiều người trước đó muốn thực hiện việc này đều không thành công)
3.     Đi khánh thành nhiều nơi thờ tự Đức Chí Tôn, Điện thờ Phật Mẫu từ Nam chí Bắc, cho phép Bổn Đạo địa phương  xây cất Thánh Thất theo mẫu Toà Thánh Tây Ninh to đẹp đàng hoàng hơn, tô điểm mỹ quang thêm cho các Tỉnh Thành, góp phần nói lên sắc thái dân tộc có tâm linh hiền hoà, sùng đạo, nơi nào tín hữu Cao Đài sinh sống, nơi đó có xây Thánh Thất, phô bày trong nội tâm có Tam Giáo, để nhơn sanh tuỳ theo Đức tin của mình mà hành lễ, là một Đại Đồng Tôn Giáo ở đất nước Việt Nam nói riêng, cho con cái Đức Chí Tôn toàn Thế Giới ngưỡng vọng nói chung.
4.     Đến ngày hôm nay chúng ta nhận thấy Ngài Đầu Sư hợp cùng các Chức sắc cao cấp của Hội Thánh đi Phổ Truyền Chơn Đạo Chí Tôn ra ngoại quốc, thực hiện các bài Thánh Giáo, cùng lời Thuyết dạy của Đức Hộ Pháp. Lần đầu tiên Hội Thánh đi thuyết đạo cho người Nhật, kế tiếp sẽ đi thuyết đạo cho người Trung Hoa.
 
   Còn nước Mỹ sẽ “lãnh trách nhiệm đi truyền Giáo toàn cầu”  thì Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh đã thực hiện 3 năm nay. Đó là “ Duyệt xét người Đạo có công nơi hải ngoại, cho Cầu Phong đắc phẩm hợp pháp từ Toà Thánh,lãnh trách nhiệm truyền đạo tại Hoa Kỳ, dưới sự hướng dẫn của vị Lễ Sanh Thượng Cảnh Thanh, đại diện cho Hội Thánh ở hải ngoại.
 
    Rồi đây các Thánh Thất tại hải ngoại, từ Hoa Kỳ, sang Canada, Pháp, Đức, Úc sẽ “lần dò theo Đường Thánh” đã có trong sự kiện thứ 3 bài Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp, cho nên những ai nhận thức sai lệch trước đây về Hội Thánh, cần nên chỉnh đổi lối suy nghĩ để có một “Lòng Thành Tín Hiệp” cùng với Hội Thánh phổ truyền chơn đạo ra toàn cầu, ấy mới đúng phương châm cứu vớt chúng sanh trong tình huynh đệ con một Cha Cao Đài đúng nghĩa. 
                    
                                  Tâm Đỗ  Syracuse - 27/5/Quý Tỵ (Dl 4/7/2013
 
 
Ngài Đầu Sư bắt tay với Ngài Chen, Chao-Chen của Tôn Giáo Tao Yuan ở Đài Loan
 
 
 
3 Phái Đoàn Cao Đài, Tao Yuan và Phật Giáo Thái Lan chụp chung hình kỷ niệm
 
 
Trao đổi bưu thiếp với vị Trưởng Đoàn Thái Lan ở Ayabe, Thánh Địa Oomoto
 
 
Nhị vị Nữ Phối Sư đang trò chuyện với Phái Đoàn Đài Loan