Hoa Kỳ

  Cập nhật 2012-12-21 07:56:20 | Đã xem 17172 lượt

  CÁC TIỂU BANG CÓ TÍN ĐỒ CAO ĐÀI

   

   

   


  Canada

  Cập nhật 2015-12-19 09:42:47 | Đã xem 11225 lượt

   

  CÁC TIỂU BANG CÓ TÍN ĐỒ CAO ĐÀI

   

   


  Úc châu

  Cập nhật 2012-12-21 08:03:47 | Đã xem 11743 lượt


  CÁC TIỂU BANG CÓ TÍN ĐỒ CAO ĐÀI

   

   


  Âu châu

  Cập nhật 2012-12-21 08:04:07 | Đã xem 7941 lượt

   

  THÀNH PHỐ CÓ TÍN ĐỒ CAO ĐÀI TẠI PHÁP

   

   


  Á Châu

  Cập nhật 2012-12-21 08:04:30 | Đã xem 9003 lượt

   

  QUỐC GIA CÓ TÍN ĐỒ CAO ĐÀI TẠI Á CHÂU

   


  BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH TẠI HẢI NGOẠI

  Cập nhật 2018-01-05 22:20:06 | Đã xem 5307 lượt

  Trưởng Ban Đại Diện - Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh (Trần Quang Cảnh)

  Phụ trách Văn Phòng Ban Đại Diện :

  1. Hiền Tài Võ Thanh Liêm

  2. Hiền Tài Võ Hà Thu Giang

  3. Lễ Sanh Hương Thoàn (Võ Kim Thoàn)

  4. Lễ Sanh Hương Phượng (Phan Hồ Ngọc Phượng)

  5. Lễ Sanh Hương Bé (Nguyễn Thị Bé tự Sang)