LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN QUÝ CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ĐÀI NĂM CANH TÝ 2020

Cập nhật 2020-05-04 04:01:31

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 2/5/2020 – Hình ảnh của Thanh Thủy, Văn Hoàng và Hữu Lợi Caodai TV)
 
Trong 02 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 4 Canh Tý (Dl. 1 - 2/5/2020) Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã thực hiện thành công mỹ mãn “Chương trình Lễ Kỷ Niệm Hội Ngày Qui Thiên của Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Phẩm, Đức Thượng Sanh và Quý Thời Quân Hiệp Thiên Đài tại Nội Ô Tòa Thánh năm Canh Tý – 2020”, gồm có các mục :
 
-Hòa tấu nhạc trước bàn nghi tại Hộ Pháp Đường.
-Cúng Tiểu đàn tại Đền Thánh.
-Lễ rước Bửu ảnh từ Đền Thánh đến Báo Ân Từ hành lễ cúng tế điện ; cúng tế xong đưa Bửu ảnh trở về An vị nơi Đền Thánh.
 
Vì tình hình dịch COVID-19, Hội Thánh đã áp dụng các biện pháp ngừa dịch, do đó tổ chức buổi lễ theo đúng qui định luật pháp nhưng không kém phần trang trọng.
 
Sau đây là số hình ảnh buổi lễ rước Bửu ảnh tại Đền Thánh: