• Trang chủ
  • Tin tức đạo sự
  • LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN CỦA ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG, QUÝ ĐẦU SƯ VÀ CHỨC SẮC HÀNG THÁNH NAM NỮ NĂM ĐINH DẬU 2017

LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN CỦA ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG, QUÝ ĐẦU SƯ VÀ CHỨC SẮC HÀNG THÁNH NAM NỮ NĂM ĐINH DẬU 2017

Cập nhật 2017-12-01 20:15:51

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 30/11/2017 – Ghi nhận của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)
 
Thực hiện theo Chương trình Cúng Lễ Kỷ niệm Hội Ngày Qui Thiên của Đức Quyền Giáo Tông, Quý Đầu Sư, Chức Sắc hàng Thánh nam, nữ năm Đinh Dậu - 2017.
 
Ngày 12-10 Đinh Dậu (Dl. 29-11-2017) :
 
- Lễ Viện đặt bàn nghi tại từng dưới Giáo Tông Đường.
- 19:00 giờ - Hòa tấu nhạc trước bàn nghi tại Giáo Tông Đường.
 
Ngày 13-10 Đinh Dậu (Dl.30-11-2017) :
 
00:00 giờ - Cúng Tiểu đàn tại Đền Thánh.
7:00 giờ sáng - Lễ rước bửu ảnh từ Đền Thánh đến Báo Ân Từ - Nghi thức gồm có : Cờ Đạo, bảng Đạo, bàn Hương án, lộng, tàng, Lễ hầu, Long Mã, giàn Trống quan, nhạc Dân Tộc.
7:30 - Hành lễ cúng tế điện
9:00 - Cúng lễ xong, đưa bửu ảnh trở về an vị nơi Đền Thánh
 
Sau đây là số hình ảnh buổi lễ