LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ĐÀI NĂM 2019

Cập nhật 2019-05-15 23:27:11

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 14/5/2019 – Hình ảnh của Lê Cường Caodai TV)
 
Trong 02 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 4 Kỷ Hợi (Dl. 13 - 14/5/2019) Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã thực hiện thành công mỹ mãn “Chương trình Lễ Kỷ Niệm Hội Ngày Qui Thiên của Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Phẩm, Đức Thượng Sanh và Quý Thời Quân Hiệp Thiên Đài tại Nội Ô Tòa Thánh năm Kỷ Hợi – 2019”, gồm có các mục :
 
  • Hòa tấu nhạc trước bàn nghi tại Hộ Pháp Đường.
  • Cúng Tiểu đàn tại Đền Thánh.
  • Lễ rước Bửu ảnh từ Đền Thánh đến Báo Ân Từ hành lễ cúng tế điện ; cúng tế xong đưa Bửu ảnh trở về An vị nơi Đền Thánh.
 
Tại Hộ Pháp Đường có tổ chức tiệc chay khoản đãi.
 
Sau đây là số hình ảnh buổi lễ rước Bửu ảnh tại Đền Thánh: