BAN HÀNH LỆNH BỔ NHIỆM TÂN BAN ĐIỀU HÀNH TRÍ GIÁC CUNG

Cập nhật 2018-01-21 13:42:29

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 19/1/2018 – Tường thuật của Giáo Sư Thái Thọ Thanh – Hình ảnh của Huỳnh Chi)
 
Theo sự chỉ đạo của Hội Thánh, vào lúci 08 giờ sáng ngày 03 tháng12 năm Đinh Dậu (DL.19/1/2018), Giáo Sư Thái Thọ Thanh, Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Tỉnh Tây Ninh ban hành lệnh Bổ Nhiệm cho 09 vị Tân Ban Điều Hành Trí Giác Cung (tu chơn) gồm có:
 
 1. Lê Phước Võ, đảm nhiệm Trưởng Ban Điều Hành Trí Giác Cung
 2. Huỳnh Văn Thuận, Phó Ban Điều Hành Trí Giác Cung
 3. Lê Quang Trường, Thư Ký Ban Điều Hành Trí Giác Cung
 4. Nguyễn Văn Thiệt, Thủ Quỷ Ban Điều Hành Trí Giác Cung
 5. Nguyễn Anh Tuân, Phụ Trách Ban Điều Hành Trí Giác Cung
 6. Nguyễn Văn Anh, Phụ Trách Ban Điều Hành Trí Giác Cung
 7. Huỳnh Văn Cửu, Phụ Trách Ban điều Hành Trí Giác Cung
 8. Nguyễn Thanh Quan, Phụ Trách Ban Điều Hành Trí Giác Cung
 9. Trần Văn Minh, Phụ Trách Ban Điều Ban Điều Hành Trí Giác Cung
 
Chánh quyền tham dự gồm có:
 
 • Ông Hồ Đức Hải, Phó Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh Tây Ninh
 • Thượng Tá Trịnh Văn Lợi, Đại Diện Công An Tỉnh Tây Ninh
 • Ông Hà Nhật Linh, Đại Diện Ban Tôn Giáo Tỉnh Tây Ninh
 • Ông Nguyễn Thái Bảo, Đại Diện UBMTTQ Tỉnh Tây Ninh
 • Ông Nguyễn Văn Thanh Em,  Phó Phòng Nội Vụ Huyện Hòa Thành
 • Ông Nguyễn Hữu Chánh, Phó Chủ Tịch UBMTTQ Huyện Hòa Thành
 • Ông Nguyễn Hữu, Chủ Tịch UBND Xã Trường Hòa
 
Về phía Tôn Giáo có sự hiện diện của:
 
 • Giáo Sư Thái Thọ Thanh, Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Tỉnh Tây Ninh
 • Giáo Hữu Ngọc Hỏa Thanh, Phó Ban Đại Diện Hội Thánh Tỉnh Tây Ninh
 • Giáo Hữu Thượng Hùng Thanh, Cai Quản Họ Đạo Xã Trường Hòa
 • Lễ Sanh Thái Nhung Thanh, Phó Cai Quản Họ Đạo Xã Trường Hòa
 
Đại Diện Chính Quyền địa phương, Ông Nguyễn Văn Thanh Em, Phó Phòng Nội Vụ Huyện Hòa Thành phát biểu chúc mừng. Sau đó, Đại Diện Công An Tỉnh trao lẳng hoa chúc mừng.
 
Ông Huỳnh Văn Thuận, Phó Ban Điều Hành Trí Giác Cung phát biểu xin hứa chấp hành theo sự chỉ đạo của Hội Thánh và sự hướng dẫn của Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Tỉnh Tây Ninh và nguyện tu hành thuần túy (tu chơn)  trên bước đường lập công bồi đức.
 
Buổi chiều lúc 14 giờ, Giáo Sư Thái Thọ Thanh hướng dẫn Tân Ban Điều Hành Trí Giác Cung đến Văn Phòng Hội Thánh (Nam Đầu Sư Đường) trình diện Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh, được Ngài Đầu Sư hoan hỷ Ban huấn dụ “nhắc nhở và khích lệ Tân Ban Điều Hành đoàn kết phấn đấu tu hành cùng nhau chung lo cơ đồ của Đạo vun đấp việc Đạo bềnh vững và tốt đẹp hơn”.
 
Sau đó Tân Ban Điều Hành Trí Giác Cung cũng đến Tòa Nội Chánh Cửu Trùng Đài thăm chào và trình diện với quý Đại Huynh: Qu. Ngọc Chánh Phối sư Ngọc Thưởng Thanh,  Qu. Thái Chánh Phối Sư Thái Côn Thanh và Phối Sư Thượng Minh Thanh, Tổng Quản Văn Phòng Thượng Chánh Phối Sư.
 
Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ