Ban Đại Diện

    Cập nhật 2018-09-01 22:53:04 | Đã xem 1428 lượt

    Trưởng Ban Đại Diện: Giáo Sư THƯỢNG KHÁNH THANH (Lê Văn Khánh)

    Phó Trưởng Ban:  Giáo Sư THÁI TRẦN THANH

    Phó Trưởng Ban: Giáo Hữu NGỌC THÀNH THANH (Hồ Tấn Thành)